นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy & Policy)

บริษัท ดิจิตอล มายด์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ผู้พัฒนาแอพพลิคชั่น WiNG Connect และ WiNG Store รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริการฯ”)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. การเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการ Login ผ่าน Facebook, Google, Email และ Apple เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งานแต่ละคนได้ถูกต้อง แต่ทั้งนี้อาจจะมีการขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็น หรือตามที่แต่ละร้านค้าที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ร้องขอ เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเกิด อายุ เพศ ที่อยู่ ฯลฯ (ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกจะให้ข้อมูลหรือไม่ก็ได้)

ข้อมูลทางด้านเทคนิค
บริษัทฯ อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านเทคนิคเพื่อตรวจสอบปัญหาและพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น เช่น IP Address, พิกัด, เวลาเข้าใช้งาน, ชนิดของอุปกรณ์, OS Version, Device Version, APP Version

ข้อมูลการใช้บริการ
บริษัทฯ อาจมีการเก็บข้อมูลการใช้บริการ เช่น การสะสมคะแนน การใช้คูปองส่วนลด การจัดส่งสินค้า เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า นอกจากนี้ข้อมูลของคุณอาจถูกนำไปจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ ให้กับร้านค้าที่คุณสมัครเข้าร่วม เพื่อให้ร้านค้าและบรัษัทฯ นำเสนอบริการในแอพพลิเคชั่น เช่น ส่วนลด โปรโมชั่น หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่ตรงกับความสนใจของคุณ

2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตลอดระยะเวลาที่คุณใช้บริการฯ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิกถอนการจัดเก็บหรือเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน

กรณีที่คุณไม่ใช้บริการฯ เป็นระยะเวลานาน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกลบจากฐานข้อมูลระบบของบริษัทฯ การกลับมาขอใช้บริการอาจจะต้องทำการสมัครใหม่อีกครั้ง

กรณีที่ร้านค้าที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ ยุติการใช้บริการกับบริษัทฯ ข้อมูลของคุณอาจถูกลบออกจากระบบ

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะทีมพัฒนาระบบของบริษัทฯ และนำข้อมูลไปใช้กับบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องในเครือบริษัทฯ และอนุญาตให้กับร้านค้าพันธมิตรหรือคู่ค้ากับบริษัทฯ เฉพาะร้านค้าที่คุณสมัครเข้าร่วมเท่านั้น โดยข้อมูลของคุณจะแสดงบนแอพพลิเคชั่น WiNG Connect สำหรับผู้ใช้งาน และแสดงบนแอพพลิเคชั่น WiNG Store สำหรับร้านค้า และพนักงานร้านค้า

4. การแจ้งข่าวสาร/การแจ้งเตือน
บริษัทฯ หรือร้านค้าพันธมิตรหรือคู่ค้ากับบริษัทฯ อาจจะมีการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ แจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าเปิด/ปิด การแจ้งเตือนได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น WiNG Connect

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังต่อไปนี้
5.1 มีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่บริษัทฯ ร้องขอ และยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
5.2 มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้
5.3 มีสิทธิเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาได้ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ได้
5.4 มีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งข้อมูลที่ถูกแก้ไขจะถูกอัพเดทให้ร้านค้าทั้งหมดในระบบ WiNG Connect และ WiNG Store และบริการที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน
5.5 มีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้
5.6 มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ทำการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้
5.7 มีสิทธิร้องขอข้อมูลของตนเอง หรือให้บริษัทฯ ส่งต่อข้อมูลต่อไปยังหน่วยงานอื่นด้วยเหตุบางประการได้
5.8 มีสิทธิคัดค้านหรือยับยั้งไม่ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้

6. มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทำเฉพาะร้านค้าที่คุณอนุญาติเท่านั้น

7. นโยบายคุกกี้
หากมีการใช้คุกกี้ในบริการที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะจัดให้มีนโยบายคุกกี้ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่านทราบผ่านแอพพลิเคช่น หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ดิจิตอล มายด์ จำกัด โทร. 02-584-6065 อีเมล webmaster@aromdee.com


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ (Terms & Condition)

การสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการแอพ WiNG จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว
สมาชิกตกลงและยินยอมให้แอพ WiNG เก็บข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้กับระบบในเครือที่เกี่ยวข้องกับแอพ WiNG Connect
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับ ระบบจะแสดงข้อมูลของคุณเฉพาะที่จำเป็น ให้กับร้านค้าที่คุณอนุญาติเท่านั้น
เงื่อนไขการสะสมคะแนน และการแลกรับของรางวัล เป็นไปตามที่แต่ละร้านกำหนด
สมาชิกยอมรับว่า สมาชิกแต่ละรายอาจได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แต่ละร้านกำหนด เช่น ประวัติการเป็นสมาชิก ประวัติการซื้อสินค้า รายการโปรโมชั่นในช่วงเวลา หรือสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
WiNG เป็นเพียงผู้ให้บริการระบบส่งเสริมการขายทางการตลาดเท่านั้น ความรับผิดชอบต่างๆ ไม่รวมถึงสินค้าและโปรโมชั่นของทางร้าน เช่น คุณภาพของสินค้า ปริมาณ ราคา เงื่อนไขการสะสมแต้ม ของรางวัล วันหมดอายุของบัตร ฯลฯ
สมาชิกยินยอมให้มีการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ และโปรโมชั่นจากแอพ WiNG และร้านค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ (สมาชิกขอยกเลิกการรับข่าวสารได้ผ่านทางช่องทางที่กำหนด)
ระบบอาจจะมีการขอยืนยันตัวตนด้วยวิธีการ OTP ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
การสมัครสมาชิกของแอพ WiNG จะใช้วิธีการ Login ด้วยระบบ Facebook Login, Google Login หรือ Apple Login เมื่อ Login ด้วยระบบใดระบบหนึ่งแล้ว ไม่สามารถ โอน ย้าย ข้อมูลทุกชนิด รวมถึงคะแนนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไปยังบัญชี Login อื่นได้
ระบบอาจจะมีการขออนุญาติ ให้สมาชิกเปิด GPS เพื่อยืนยันพิกัดว่าสมาชิกใช้สิทธิ์ที่ร้านนั้นจริง
การรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะต้องใช้งานผ่านแอพ WiNG เท่านั้น ไม่สามารถใช้ภาพถ่ายหน้าจอเพื่อขอรับของรางวัลได้
สมาชิกสามารถขอยกเลิกการใช้บริการแอพ WiNG ได้ทุกเมื่อ แต่แอพ WiNG ไม่สามารถคืนหรือโอนแต้มที่ค้างอยู่ในระบบกลับคืนไปให้ในรูปแบบอื่นหรือแอพอื่นได้
กรณีที่พบว่ามีการทุจริต แอพ WiNG มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีนโยบายการคืนแต้มที่ค้างอยู่ในระบบในทุกกรณี (สมาชิกสามารถขอโต้แย้งและขอให้ทำการตรวจสอบได้ และให้ถือว่าคำตัดสินของเจ้าหน้าที่แอพ WiNG เป็นอันสิ้นสุด)

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy & Policy) และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ (Terms & Condition) ซึ่งระบุไว้ด้านบนนี้อย่างละเอียด การสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการของแอพพลิเคชั่น WiNG Connect จะถือว่าคุณยินยอมรับเงื่อนไขแล้ว